פתיחת תפריט הנגישות  

עובד מדינה? הרווחת!

עובדי מדינה או תאגיד ממשלתי?
ממשו את זכותכם להצטרף לקרן ההשתלמות של עובדי המדינה

מידע לעמית ולמעסיק

קרן ההשתלמות לעובדי המדינה הינה קרן לעמיתים שכירים בלבד ומיועדת לעובדי מדינה, עובדי חברות  ממשלתיות ועובדי תאגידים ממשלתיים המדורגים בדירוג המנהלי או בדירוג מקביל אליו.

הצטרפות לקרן ההשתלמות:
על מנת להצטרף לקרן ההשתלמות יש למלא כנדרש את טופס ההצטרפות (להורדת הטופס לחץ כאן), להחתים את המעסיק ולצרף צילום תעודת זהות. יש להעביר את המסמכים הנ"ל למשרדי הנהלת החברה לניהול קרן ההשתלמות, עפ"י הכתובת הרשומה בטופס.
ניתן להצטרף לקרן למפרע (רטרואקטיבית) מתחילת שנת המס בתנאי שההפקדה נעשתה באותה שנת מס ובתנאי ששולמו תשלומים מלאים לכיסוי התקופה הרטרואקטיבית.
כאמור, הותק יחשב מסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון ולא מעבר לאותה שנת מס.
לדוגמא: עמית שבוצעה עבורו הפקדה ב-07/2016 רטרואקטיבית גם עבור התקופה 01-06/2016 - תאריך תחילת הותק שלו בחשבונו בקרן יחול החל מיום 31/01/16.

הפקדות:
הפקדת מעסיק - עד 7.5% משכרו של העובד.
הפקדת עובד- לפחות 1/3 מהסכום שהפריש המעסיק.
הפקדות בגין שכר העולה על התקרה הקבועה בדין, בסך 15,712 ₪  (נכון ל- 2016) או בגין שנים קודמות, אינן נהנות מהטבות מס ומהוות הכנסה לעובד.

תנאים למשיכת כספים מהקרן:

 1. לאחר תום 6 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה.
 2. לאחר תום 3 שנים ממועד ההצטרפות/ משיכה אחרונה, אם העמית הגיע ל"גיל הפרישה" כאמור בחוק "גיל פרישה".
 3. לאחר 3 שנות ותק - זכאות למלגת השתלמות בארץ או בחו"ל, בכפוף לאישור הועדה המקצועית של הקרן.
 4. לאחר פטירת העמית.
 5. משיכה שלא כדין (בטרם מועד הנזילות) - בקיזוז מס בשיעור 48% מהכספים הצבורים בחשבון. במקרה זה וככל שהוא זכאי לכך, רשאי העמית לצרף לבקשת המשיכה אישור פקיד שומה לשם קבלת הנחה במס.
טפסים ניתן לקבל במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט שלה תחת הלשונית "טפסים".

יצוין, כי משיכת הכספים מחשבון העמית תבוצע בתוך 4 ימי  עסקים גמל [1] מיום קבלת בקשת המשיכה בצירוף כל המסמכים הנדרשים בסניפי בנק לאומי לישראל בע"מ (עד לסך של 50,000 ש"ח) או במשרדי הנהלת הקרן.

העברה לקרן השתלמות לעובדי המדינה מקרן אחרת:
 • העמית יפנה למשרדי הנהלת הקרן, ימלא טופס העברה ויחתום עליו (להורדת הטופס לחץ כאן). לטופס הבקשה המלא יצורף תילום תעודת זהות.
 • ככל שמדובר בעמית חדש, יש למלא טופס הצטרפות ולחתום עליו כדי שניתן יהיה לפתוח חשבון חדש ע"ש העמית.
 • החברה תפנה לקרן האחרת, שממנה תתבצע ההעברה, ותטפל בביצוע בקשת ההעברה.
 • בהתאם להוראות הדין, על ההעברה להתבצע בתוך 10 ימי עסקים גמל [1] מיום קבלת הבקשה במשרדי החברה.
תשלומי מעסיק ועובד:
 • עפ"י תקנות מס הכנסה (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד - 2014 על המעסיק להעביר לקרן את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית, מספר חשבונו בקרן (אם אינו חדש), סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו הניכוי וההפרשה, חודש המשכורת בגינו הועברו התשלומים ושיעורם.
 • עפ"י חוק הגנת השכר, תשי"ח - 1958 מוטלת על המעסיק חובה להעביר לקרן תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן מועד התשלום):
 1.  שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
 2.  חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.
 • בגין תשלומים המועברים באיחור, על המעסיק להעביר ריבית פיגורים בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע"י החשכ"ל מעת לעת.
 • פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר, המקנה לקרן זכות תביעה לקבלת פיצוי הלנת השכר.
 • עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל), תשס"ה - 2005, מוטלת על המעסיק חובה לעמוד במועדי התשלום הנ"ל.
 • הודעות בגין פיגור בתשלומים נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.
 • עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקרן בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקרן לא תחשב לפיגור.
מידע כללי:
אישורי מס להצהרת הון / על הפקדות - מצורפים לדו"ח השנתי לעמית בגין השנה החולפת.

כספים ללא דורש:
בהתאם להוראות הדין, על החברה לפנות מעת לעת למרשם האוכלוסין במשרד הפנים ולקבל ממנו את המידע שהותר לה לקבל לפי כל דין, הדרוש לצורך איתור חשבונות של עמיתים או לצורך איתור מוטבים בחשבונות עמיתים שנפטרו, בדרך בתנאים ובמועדים שעליהם הורה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה מ- 8,000 ₪:
במקרים בהם אין בידי החברה הוראת מינוי מוטבים לכספים הצבורים בחשבונו של עמית שנפטר, ניתן למשוך את הכספים מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:
 • יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים.
 • עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת העמית.
 • המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי, שיכלול את הפרטים הבאים:
 1. הצהרה, כי המבקשים למשוך הם, ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית.
 2. התחייבות לשיפוי החברה, במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם.
 3. להורדת כתב השיפוי לחץ כאן.
 • המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית.
 • עפ"י בדיקה שערכה החברה מול הרשם לענייני ירושה, לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.


לפרטים נוספים, אנא פנו למשרדי החברה.

 ליצירת קשר לחצ/י כאן

[1] ימי עסקים גמל דהיינו: ימי ראשון-חמישי. לא נספרים למניין הימים ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל - ימים בהם אין פעילות בבורסה ו-3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש.
 

 

מוקד לשירותכם:

טלפון: 02-6542711

פקס: 02-6542715

דוא"ל: moked@ovdeimedina1.co.il

מענה אנושי:

א'-ה': 08:00-15:00

קשר מהיר

שדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

יש להקליד טקסט זה בתיבה המתאימה