פתיחת תפריט הנגישות  

עובד מדינה? הרווחת!

עובדי מדינה או תאגיד ממשלתי?
ממשו את זכותכם להצטרף לקרן ההשתלמות של עובדי המדינה

מסלולי ההשקעה בקרן

מטרת החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ הינה ליצור עבורכם העמיתים מסלולי השקעה מגוונים כך, שתינתן  לכם אפשרות בחירה בהשקעה במוצרים שונים שמציע שוק ההון כמו: אגרות חוב, מניות, קרנות נאמנות וכיוצ"ב, והכל בהתאם לרמת הסיכון המתאימה לכל אחד מכם.
ועדת ההשקעות של הקרן בוחנת באופן מקצועי ואחראי את המוצרים בהם מושקעים כספי העמיתים כדי שכספכם יהיה מושקע ומובטח במוצרים, שיניבו את התשואה הגבוהה ביותר ולא יסכנו את חסכונותיכם יתר על המידה.
 

פירוט מסלולי ההשקעה ומדיניות ההשקעה בכל אחד מהם [1]:

 

עובדי מדינה - מסלול כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

עובדי מדינה - מסלול אג"ח ממשלת ישראל

נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

עובדי מדינה - מסלול מניות [2]

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

עובדי מדינה - מסלול מתמחה משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות [2]

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות.
חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ 75% ולא יעלה על 100% מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.
חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.
חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

עובדי מדינה - מסלול הלכה יהודית [3]

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד.
ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה.  השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.
פעילות המסלול מתבצעת בהתאם לאישור הלכתי של ועד ההלכה להשקעות וקרנות שע"י בית הדין, ולהיתר עסקא מהודר מטעמו.

לתשומת לבכם: זכותו של עמית להעביר בכל עת את כספיו, כולם או חלקם, מכל מסלול לכל מסלול אחר באותה הקופה, כפי שיבחר, והכל בכפוף להוראות הדין.[1] מדיניות ההשקעה בכל מסלול נקבעה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2016-9-13 "מסלולי השקעה בקופות גמל - תיקון" מיום 31.08.2016.
[2] מסלול זה יופעל החל מחודש מרץ 2017.
[3] מסלול זה החל לפעול בחודש אוגוסט 2019.

 

מוקד לשירותכם:

טלפון: 02-6542711

פקס: 02-6542715

דוא"ל: moked@ovdeimedina1.co.il

מענה אנושי:

א'-ה': 08:00-15:00

קשר מהיר

שדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

יש להקליד טקסט זה בתיבה המתאימה